Uncategorized

Morænejord

Saale = Dækkede hele DK med is. Weichsel = Nåede aldrig at dække Vestjylland (beg. For ca. 11år siden).

Landskabsudformningen i disse to istider . Gletsjer i Alaska med sidemoræner og midtmoræner, der ses som mørke striber i den lyse gletsjeris. Midtmoræner dannes, når to isstrømme flyder sammen, så deres sidemoræner mødes, som det ses to steder lige til højre for billedets midtpunkt. I Danmark blev moræneaflejringerne fortrinsvis afsat under og i slutningen af sidste og næstsidste istid og .

Jordbunden de steder, som var isdækket i sidste isti kaldes morænejord eller moræneler. De forskellige jordtyper har stor betydning for landmændene. Under seneste istid voksede intet på morænelandskabet, hvorfor smeltevan vind og vejr udjævnede det. Moræneområderne er mere eller . Da jordbunden i Ølgryde Plantage er gammel morænejord , varierer kvaliteten meget. Denne inddeling hænger sammen med landskabsdannelsen under istiden.

De områder, der lå under sidste istids iskappe, har nydt godt af de aflejrede materialer. Der er her tale om såkaldt morænejord , som er næringsrig i sammenligning med sandjordene på hedesletterne i Vestjylland.

Disse lå uden for iskappen, og her . Trykfordelingen i østjysk morænejord af et dæk ved forskellig belastning (3-tons, lodret) og forskelligt lufttryk (5-bar, vandret). Kurverne går gennem punkter med samme tryk i jorden. Jorddybden i meter er anført til venstre på figurerne. Det med ekstramarginale aflejringer forstår jeg ikke helt. Hvor kommer informationen fra?

Hvis man mener moræneler er det mere næringsrigt end smeltevandssand og grus. Så vidt jeg er orienteret er smeltevandsaflejringer generelt veldrænet, næringsfattig jord. Midt i ådalen, i den laveste del, snor et vandløb sig i fine, mæandrerende buer, der er dannet gennem adskillige års erosion i den lerede morænejord. Da skovbundens artssammensætning blev undersøgt år senere, viste det sig, at det fortsat var agerlandsplanter som almindelig kvik og ager-padderok, der dominerede. Kun et fåtal skovbundsplanter havde indfundet sig på de tilplantede områder.

I de områder i Vestskoven, hvor der . Det har en pH-værdi under 5. Morjord indeholder stort set ingen regnorme, så blade bliver ikke nedbrudt, og der er derfor heller ikke meget næring i morjord. Med en meget grov inddeling har man mod vest udprægede sandjorde, og i Østdanmark finder man overvejende morænejord. På Lolland og Falster er det overvejende lerjord.

Jordbunden består af en vis mængde faste partikler, en flydende del – samt luft. Jordens faste partikler består dels af uorganiske, dels af organiske .

Fra Olden strækker den smukke Oldendal sig km ind mod Briksdalsbreen. Den frugtbare morænejord giver gode forhold for landbrug, som er det vigtigste erhverv, foruden turismen. Selv i et lille land som Danmark er der stor forskel på, hvor det er nødvendigt at kunstvande.

På et landskabskort over Danmark er isens hovedopholdslinje skillelinjen mellem den lerede morænejord mod øst og de sandede smeltevandssletter mod vest. Den lerrige morænejord er god til at fastholde van mens vandet siver . Hvis gletsjerens underlag består af tykke, impermeable lerlag, vil trykket fra gletsjeren inde i lerlaget kunne opbygge så store poretryk, at leren mister sin styrke og kan føres med isen. I andre tilfælde er gletsjerens underlag, af fx løse sandlag eller forholdsvis blød kalk, blevet nedkølet så at porevandet er frosset, så lagene.

Hvilke urter man kan finde afhænger af, om overdrevet eller græslandet har god morænejord , er kalkrigt eller om det ligger på sandede, kystnære områder. På overdrev af god morænejord vil man finde vilde blomster som Kornet Stenbræk, Sølvpotentil, Skovjordbær, Lav Ranunkel, Bakkenellike, Tjærenellike, Blåhat, Liden . I meget tæt lerjord kan vandet ikke sive ud af faskinen. For at bestemme om jordbunden er egnet til nedsivning, anbefales det, at der udføres en infilt- rationstest, der er simpel og hurtig at udføre.

Infiltrationstesten beskrives kort i det følgende.